Privacystatement

Buro Lima biedt aan 25 jeugdigen een veilige en vertrouwde omgeving, een plek waar ze thuis kunnen zijn, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ook hun naasten én teamleden zich prettig en veilig voelen.

Buro Lima heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de jeugdigen, de naasten, de teamleden en anderen, die bij de zorg betrokken zijn. Hierbij is het belangrijk dat de privacy en de persoonlijke levenssfeer van allen beschermt wordt.

Om verantwoorde zorg van kwaliteit, volgens de Lima visie te bieden aan de jeugdigen en deze, waar nodig en mogelijk te verbeteren, hebben we informatie nodig. Informatie over de jeugdige, de vertegenwoordigers, de belangenbehartiger, het teamlid, de vrijwilliger en van alle andere professionals die bij de zorg geboden door Buro Lima betrokken zijn.

Uiteraard doen we dit niet zomaar. We gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Daarom verzamelen we niet meer persoonsgegevens dan nodig. Ook bewaren we ze niet langer dan noodzakelijk.

Hieronder vind je onze privacy principes. Dit privacystatement is bedoeld voor de jeugdigen van Buro Lima, voor de teamleden en voor alle andere betrokkenen. We beschrijven wat je in ieder geval moet weten over wat we met jouw gegevens doen. Daarnaast lees je wat jouw rechten zijn.

- Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens: alle herleidbare informatie over een persoon. Je naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidsopnamen zijn dus allemaal persoonsgegevens. De wet kent ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld je medische gegevens.

 • Waarvoor verwerkt Buro Lima persoonsgegevens?

Buro Lima verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn hieronder kort beschreven:

 • Overeenkomst

Buro Lima kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat zij een met jou gesloten overeenkomst moet uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan de zorgovereenkomst, de arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst.

 • Wettelijke verplichtingen

Daarnaast moeten wij aan wettelijke verplichtingen voldoen. De wetten waar het over gaat zijn bijvoorbeeld: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet langdurige zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de arbowet en belastingwetten.

 • Externe instanties

Wij moeten aan andere instanties kunnen laten zien dat wij ons houden aan gemaakte afspraken en regels. Denk hierbij aan het zorgkantoor en het CAK, controles kunnen uitvoeren voor en door accountants, zorgkantoren en inspectiediensten van de overheid. Om onze rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, bijvoorbeeld bij de klachtencommissie, de geschillencommissie Gezondheidszorg of de rechter.

 • Kwaliteitsverbetering, klachten en geschillen

Buro Lima streeft continu naar kwaliteitsverbetering. Daarbij hebben we jouw input nodig. Om deze input te kunnen ontvangen is het soms nodig om jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek. Ook om klachten of incidenten te onderzoeken zijn vaak meer gegevens nodig.

 • Administratie

Buro Lima is verplicht een gedegen administratie te voeren. Daarvoor is het noodzakelijk jouw gegevens te verwerken.

 • Beveiligde locaties

Om een veilige omgeving te bieden voor de jeugdigen wordt gewerkt met camera’s.

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Op grond van wetgeving zijn wij verplicht van de jeugdigen een dossier aan te leggen. Ook voor medewerkers en belangenbehartigers worden noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt

• Wij verwerken de volgende gegevens: achternaam, voornamen, voorletters, adres, geslacht, geboortedatum en BSN-nummer, Als het nodig is kennen wij ook het bankrekeningnummer en een administratienummer.

• Beschikking kantonrechter in geval van curatele, bewind en/of mentorschap.

• Verzekeringsgegevens.

• Gegevens over praktische zaken die wij nodig hebben als het kind bij ons woont/verblijft.

• Gegevens over het verlenen van zorg. Denk hierbij aan: informatie over de gezondheid, de begeleidingsafspraken, de behandeling of medicijnen die de jeugdige krijgt.

• Gegevens die wij hebben gekregen van andere zorgverleners. Informatie over incidenten en gegevens over de belangenbehartiger(s).

• De huisarts en eventueel andere zorgverleners.

• Andere gegevens die we nog niet hebben genoemd maar die nodig zijn voor goede zorg, ondersteuning, begeleiding of dienstverband.

 • Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Als wij geen zorg of ondersteuning meer geven, bewaren wij de gegevens niet langer dan nodig. Maar wij zijn wel verplicht jouw gegevens dan nog 20 jaar te bewaren. Dit doen we in het kader van de Wet geneeskundige Behandelovereenkomst en in het kader van de wet Zorg en Dwang. Vanaf het tijdstip van beëindiging van de zorg.

 • Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Alleen mensen die jouw gegevens echt nodig hebben. We zijn verplicht om een zorgdossier aan te houden waar we al de gegevens van de jeugdigen in bewaren. Ook wordt er een personeelsdossier bijgehouden. De medewerkers van Buro Lima hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. De teamleden werken alleen met de persoonsgegevens als dat voor de uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijk is.

 • Gegevens delen met andere organisaties

Het kan nodig zijn om jouw gegevens te delen met organisaties of hulpverleners die met ons samenwerken. Bijvoorbeeld behandelaren, scholen Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan nodig is. Buro Lima houdt zich aan de wet. Informatie over jouw zorg wordt alleen gedeeld met andere zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij jouw zorg, begeleiding of ondersteuning. Als we informatie over jou delen met iemand anders, dan moet die ander een overeenkomst getekend hebben. In deze overeenkomst staan de afspraken die we met die ander hebben gemaakt, zoals waarom ze deze gegevens ontvangen. En dat ze er goed op passen. En wat ze er wel en niet mee mogen doen.

In andere gevallen maken we duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld met een gemeente over de gegevens die gedeeld worden. Verder kunnen sommige instanties informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen. Bijvoorbeeld het CAK, CIZ, SVB, zorgkantoor, of de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd.

 • Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en niet toegestane toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 • Wat zijn jouw rechten?

Een jeugdige, belangenbehartiger, medewerker, of betrokkene heeft de volgende rechten:

1) Recht op informatie, inzage en afschrift
Als je wilt weten welke gegevens we van je hebben, dan kun je dat aan ons vragen.

2) Recht op correctie/verwijdering
Vind je dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kun je een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van de gegevens.

3) Recht op beperking
In sommige gevallen kun je Buro Lima vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te staken. Dit kan in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar.

4) Recht op bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens door Buro Lima. Buro Lima zal beoordelen of zij aan jouw bezwaar tegemoet kan komen.

5) Recht op overdraagbaarheid
Als je dat wilt kan Buro Lima de door jou aan Buro Lima verstrekte gegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Contactpersoon

Als je een klacht of vraag hebt over de verwerking van persoonsgegevens kan je voor meer informatie contact opnemen met Loes van Dommelen: loes@burolima.nl of 0413- 850533.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Wijzigingen

Buro Lima kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring.