Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Bij Buro Lima vinden we het belangrijk dat er goede, verantwoorde zorg geboden wordt van kwaliteit. Daarbij vinden we het bij Buro Lima van belang dat er open met elkaar gecommuniceerd kan worden en dat we transparante zorg bieden. De zogenoemde klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat Buro Lima zorgvuldig omgaat met een (vermoeden) van een misstand. In deze regeling staat vermeld hoe een melder een (vermoeden van een) misstand moet melden en dat deze melder die te goeder trouw gehandeld heeft, bescherming geniet. Het intern kunnen melden van een (vermoeden van een) misstand is een belangrijk instrument voor Buro Lima om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin teamleden zich betrokken voelen bij en verantwoordelijkheid voelen voor Buro Lima. De regeling is hier te downloaden.