Wet Zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Het uitgangspunt van de Wzd is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, zoals vrijheidsbeperking, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken.

Op 1 januari 2024 gaan de bestuurlijke afspraken Uitvoering Wet zorg en dwang in. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft middels een brief aangegeven de bestuurlijke afspraken niet te steunen, omdat ze een indringend signaal willen afgeven. Niet omdat ze het inhoudelijk niet eens zijn met de afspraken, maar omdat deze niet ver genoeg gaan.
De minister heeft in een brief dd. 19 december 2023 inhoudelijk gereageerd op dit standpunt. De minister geeft aan dat voor de organisaties in de gehandicaptenzorg de keuze bestaat om de Bestuurlijke afspraken te volgen dan wel te conformeren aan de huidige Wzd.

Buro Lima volgt de VGN in haar standpunt en conformeert zich aan de huidige Wzd.