Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersoon

Buro Lima streeft ernaar dat iedereen die verbonden is, op een fijne manier in contact staat met de ander. Hierbij zijn open communicatie en een goede relatie met elkaar van belang. Er wordt veel aandacht besteed aan het vroegtijdig oppikken van signalen, zodat eventuele problemen zo snel mogelijk opgelost kunnen worden. Wanneer het niet mogelijk is om dit met elkaar te doen, kan de vertrouwenspersoon ingeroepen worden.

De vertrouwenspersoon bij Buro Lima is: Deanne Candel. Haar gegevens zijn: info@candelhr.nl of 06-20530248.

Externe vertrouwenspersoon

Voor de jeugdigen van Buro Lima en hun ouders is er de mogelijkheid om contact op te nemen met een externe cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang van Adviespunt Zorgbelang. Deze persoon is onafhankelijk en is bedoeld om de cliënten en vertegenwoordigers te ondersteunen bij onder andere onvrijwillige zorg, onvrede bij opname en verblijf of ondersteuning bij het doorlopen van een klachtenprocedure.

De cliëntvertrouwenspersoon die verbonden is aan Buro Lima, is Nicole Kuipers. Haar gegevens zijn: 06-42054885, nkuijpers@zorgbelang-brabant.nl.

Klokkenluidersregeling

Bij Buro Lima vinden we het belangrijk dat er goede, verantwoorde zorg geboden wordt van kwaliteit. Daarbij vinden we het bij Buro Lima van belang dat er open met elkaar gecommuniceerd kan worden en dat we transparante zorg bieden. De zogenoemde klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat Buro Lima zorgvuldig omgaat met een (vermoeden) van een misstand. In deze regeling staat vermeld hoe een melder een (vermoeden van een) misstand moet melden en dat deze melder die te goeder trouw gehandeld heeft, bescherming geniet. Het intern kunnen melden van een (vermoeden van een) misstand is een belangrijk instrument voor Buro Lima om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin teamleden zich betrokken voelen bij en verantwoordelijkheid voelen voor Buro Lima. De regeling is hier te downloaden.