Raad van Toezicht

De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van De Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Buro Lima. De Raad van Toezicht is ook een klankbord voor de Raad van Bestuur en denkt mee over de strategische koers van de organisatie. De leden hebben een brede expertise van waaruit zij Buro Lima kunnen adviseren. De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de Governance Code.