Raad van Toezicht

De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.

De volgende leden hebben zitting:

  • Voorzitter Bob de Groot
  • Penningmeester Cyril Haeve
  • Secretaris Wim van der Heijden
  • Lid Dianne van de Veerdonk
  • Lid Mariet Beurskens

Voor het organigram klikt u hier.

Scroll to top